Ripro主题文章侧边栏增加加群美化小工具

Ripro主题文章侧边栏增加加群美化小工具

Ripro主题文章侧边栏增加加群美化小工具

第一步:

找到后台-外观-小工具-自定义HTML并将以下代码整体复制进去并保存,标题自定义

[wm_blue][wm_red]<section class=”mobanweb-jiaqun”>
<div class=”mobanweb-jiaqun-small”>
<p>虎吧素材 分享技术教程、精品源码<br> 共同学习,共同进步,共同成长!</p>
<a href=”这里添加你的Q链接或者群链接” class=”btn mobanweb-jiaqun-btn-on” uk-toggle=””><i class=”iconfont icon-qq”></i>QQ交流群</a>
<div class=”helper-thumb”>
<img src=”这是为图片链接” alt=”xmaer.com”>
</div>
</div>
</section>[/wm_red][/wm_blue]

第二步:

找到wp-content/themes/ripro/assets/css/diy.css并将以下代码整体复制进去或者添加至RiPro主题设置-自定义CSS样式代码

[wm_green]/*xmaer侧栏加群小工具*/
.mobanweb-jiaqun h5 {
font-size: 16px;
line-height: 1.4;
}
.mobanweb-jiaqun-small {
padding: 15px;
}
.mobanweb-jiaqun p {
max-width: 80%;
}
.mobanweb-jiaqun {
letter-spacing: .5px;
}
.mobanweb-jiaqun .btn {
font-size: 13px;
}
.mobanweb-jiaqun .btn i {
margin-right: 3px;
}
.mobanweb-jiaqun .helper-thumb {
position: absolute;
right: 0;
bottom: 0;
}
.mobanweb-jiaqun-btn-on {
color: #fff;
background: #2c63ff!important;
box-shadow: 0 3px 10px -1px #2c63ff!important;
border: 0;
}
/*xmaer侧栏加群小工具*/[/wm_green]

效果图:

Ripro主题文章侧边栏增加加群美化小工具

相关文章

官方客服团队

为您解决烦忧 - 24小时在线 专业服务